«قلم های شهید پرور»
62 بازدید
تاریخ ارائه : 3/22/2014 9:01:00 PM
موضوع: علوم تربیتی

خون شهيد بالاتريِن بهايي است که خداي شهيدان آنان مي‌طلبد وجاودانگي مي‌بخشد اگر بالاتراز مقام معنوي شهادت مقامي بود خداوند به امام علي(ع)وسيدالشهدا مي‌بخشيد.

قطره خون شهيد ، نقطه آغاز وصلتي جاودانه است، وصالي که وعده گاه بندگان شايسته خداست.

قلم عالمان از آن جهت بر خون شهيد برتري دارد که شهادت پرور ومکتب ساز است وجهاد انديشی وخدا محوری را می‌آموزد.

عالمان نويسنده ،پرچمدار مناديان توحيد وجلو‌دار چراغ سبز سعادتند، درهر دوسراي دنيا وآخرت .

جوانان در پناه عالمان ، از رذالت به شوکت وشهادت و‌ابديّت مي‌رسند وعزّت مي‌يابند .

يک سطر نوشته يک عالم فقيه، کمر يک کشور استعمار‌گررا شکست وميليون‌‌ها قليان را در پاي منقل‌ها در حسرت دود نشاند و‌آواي «تحريم تنبا‌کو» سر داد.

وامروز هم، قلم عالم است که اسطوره نويسندگي شياطين غرب(سلمان رشدي) را به کُنج عُزلت نشانده وبه زندان وحشت انداخته وميليون‌ها جان شهادت طلب را مشتاق اعدام آن مرتد ساخته است.

رمز سعادت بشريّت قرن بيست ويکم پيمودن راه، قدم به قدمِ همراه قلمِ عالمان دين است وهر دعوتي جز، از اين پايگاه، دعوت به سراب است.

حتّي مرگي را که قلم عالم رقم مي‌زند «نيستي» نيست، بلکه تعبير حضرت امام، «شهــــــــــــــــــــادت عــــــــــــــزَّت ابــــــــــــــدي است».   علی تقوی دهکلانی