بیانی مختصر درباره جایگاه دعا در اسلام
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکى از وسائل ارتباط بندگان با خدا، مساله دعا و نیایش است و روح هر عبادتى، قُرب به خدا و راز ونیاز با اوست. قرآن عظیم سخن خویش را متوجه پیامبر خاتم نمود وفرمود: «هنگامى که بندگانم از تو درباره من سؤال کنند بگو من نزدیکم
دانلود