به کجا چنین شتابان
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شاید از خودمان بپرسیم که به کجا می رویم؟ این دوستان وبستگانی را که ما در زیر خاک می گذاریم واز آنها فاصله می گیریم دریغ از یک لحظه تأمل که این فرد تا چند روز ویا چند ساعت قبل با ما بود. حال که او را دفن کردیم آیا نوبت ما هم می رسد ویا نه، مرگ همچنان مال همسایه است؟ برهرحال چه می شود سرانجام کار ما ؟ ما بعد از دفن شدن به کجا می رویم.
دانلود